1 Botoa | 681 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 483 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 604 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]