1 Botoa | 646 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 524 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 723 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]