1 Botoa | 51 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 35 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 46 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]