1 Botoa | 691 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 494 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 613 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]