1 Botoa | 593 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 671 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 471 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]