1 Botoa | 437 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 558 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 636 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]