1 Botoa | 76 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 57 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 67 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]